X
تاریخ و تمدن

تاریخ و تمدن

زندگی نامه همسر اول محمد رضا شاه، فوزیه
بازدید : 12ولیعهد ایران، محمد رضا پهلوی و فوزیه بنت فواد شاهزاده مصری و همسر اول او در سال ۱۳۱۷ با هم ازدواج کردند. این ازدواج در نهایت مدتی پس از به سلطنت رسیدن محمد رضا به طلاق خاتمه یافت.بانو فوزیه، نخستین همسر محمد رضا شاه پهلوی استفوزیه؛ همسر اول محمدرضا پهلویزندگی نامه فوزیهفوزیه فؤاد شاه دخت مصر و شهبان

 کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید